NAMAZ KE FAZAAYL

Hazrath Mohammed Mustafa (sallallah alyahe wasallam) Ney Farmaya Key

1. Namaz ankho ki thandak hai

2. Dahine Hath me amaalnama milega.

3. Rizq ki tangi ko door karti hai (rizq - roti, kapda, makaan, sawaari, ahaliya)

4. Pulsaraat pe bijli ki tarah paar hojata hai.

5. Qabar ke azaab se hifaazat karti hai.

6. Bina hisaab kitaab jannat me daakhil karwati hai.

7. ALLAH ki raza ka sabab hai.

8. Shaitan ka muh kaala karta hai.

9. Namaz momin ka noor hai.

10. Jaisa Sir ka darja jism me hai waisa namaaz ka darja deen me hai.

11. Namaz Jihaad se Afzal hai.

12. Jannat ki kunji (key) hai.

13. ALLAH se mangne ka Zariya hai.

Nabi (sallallah alaye wasallam) ne farmaya.

1. Jo shaks har waqt wazoo main rahega, ALLAH uski rozi kushada farmaye ga.

2. Us shaks ki hajat jald puri hoti hai jo apni hajat kisi aur ko na bataye.

3. Jis ne apni namazo ki fikar chhordi ALLAH ne uski fikar chhordi.

4. ALLAH us shaks ko abad karta hai jo HADIS-E-NABWI sun ke dosron ko pahuchayega agar app abad hona chahate hai

Namaaz Aur Dua

Namaaz
--------------
Namaaz ruhaani taraqiyaat ka zariya hai. Kalaam-e-ilaahi hai,
“Aqeemas salaata li zikri “ yaane meri yaad ko taaza rakhne ke liye Namaaz qaayem Karen.
Her qaum may koi na koi tareeq khudataala ki ibadat ka mukharar hai magar zaruri nahi ke us tareeq may koi maquliyat aur hikmat bhi ho, laikin islaami tareeq-e-ibadat yaane Namaaz ke tamaam afaal-o-herkaath ba-gharz, bafayeda aur baweqaar hain. Aur isme padhe jaane waale tamaam aqwaal baamaane aur puraz muaref hain. Is taraha Namaz may vo tareeq-o-tazeem ekhtiyaar kiye gaye hain jo mokhtalif aqwaam may izhaar-e-adab ke liye istemaal hote hain. Eraani qaum may haath chod kar seedha khada hojana izhaar=-e-adab ki alamat tha, yahud aur baaz dusri aqwaam may jhukna izhaar-e-aqeedat ki alamat tha. Aur Hindustan aur Afreqa may sajde ke taur per gir jaana izhaar-e-adab ka tareqa samjha gaya. Europian aqwaam may ghuntne ke ba baith jaana izhaar-e-adab ka tareeqa samjha gaya.
Gharz her qaum may izhaar-e-aqedat ki koi na koi alaamat mehsus-o-mashud hai.Namaaz may in tamaam Aadab ko jamaa kar diya gaya hai. Is ka ek fayeda ye hai ke jub kisi mazhab ka koi shaks Musalmaan hoga aur Namaaz may apne qaumi ashaar dekhega aur isme izhaar-e-adab ke liye apna makhsus-o-Maanus tareeq ekhtiyaar karega tou usey kamaal luzzat mehsus hogi. Gharz job hi qaum islaam may daakhil hoti hai vo Namaz may apne haan ke manus tareeq-e-adab-o-taazeem ko dekh kar apni rooh isme badaraja-e-awla paati hai.
Dekho ye kitni badi khoobi hai jo islaam may paai jaati hai. Baaqi qaumon ki ibadaton may ye cheez itne lateef tareeq per nazar nahi aati aur ye is wajah se hai ke islaam ek Aalamgir Deen hai aur saari duniya ne isme shamil hona hai.
Namaz ki ferziyet is wajah se nahi ke Allah Taala ko iski zarurat aur ehtiyaaj hai, bulke bandon ke fayed eke liye hi ferz ki gaii hai.

Dua
---------
Namaz ke zariye islaam ne Dua ka raasta khola hai. Dua Namaz ka aham hissa hai, kyonke Dua hi ke zariye duniya ki kul hikmaten zaahir hoti hain..Dua dar haqeeqat talaash-e-tadabeer ka naam hai.
Dua aur tadbeer insaani tabiyet ke do tibbi taqaze hain.insaani tabaa kisi musibat ke waqt jis tarha tadabeer aur ilaaj ki taraf masghul hoti hain,usi tarha tibii josh se dua,sadqa aur khairaath ki taraf jhuk jaati hain. Dua se asal matlab tadbeer ka paajaana, itminan aur haqeeqi khush-haali ka haasil karna hai. Aur jo shaks rooh ki sachai se Dua karta hai mumkin nahi ke haqeeqi taur per namurad rah sake. Albata Allahtaala jaanta hai k eek dua karne waale shaks ki haqeeqi khush-haali kis amar may hai. Ye chez Allahtaala ke haath may hai, jis pairaaye may chahe inayet fermaye.
Agar hum khatakar bache ki tarha jo apni Maa se saanp ya aag ka tukda maangta hai, apni dua aur talab may ghalathi per hon tou khudataala vo cheez jo hamare liye behter ho atta karta hai.aur agar hum apne maqsad ki talab may ghalathi per nah on tou wahi maqsad bar aata hai. Aur donon suraton may hamare imaan ko bhi vo taraqi deta hai.jub khudatala ka irada kisi baat ke karne ka hota hai tou sunnat-e-Allah ye haike uska koi mukhlis banda iztarab aur karb aur qalq ke saath dua karne may masghul hojata hai aur apni tamamtar tawajah us amar ke hojane ke liye karta hai. Tab us mard-e-faani ki duayen faiz-e-ilaahi ko aasmaan se khenchti hain aur khudataala aise naye asbaab paida kardeta hai jin se kaam ban jaata hai.aisi dua karne waalon ke liye aasmaan zameen ke nazdeek aajaata hai aur dua qabul hokar mushkil-kushai ke liye naye asbaab paida kiye jaate hain.aur inka ilm pesh-az-waqt diya jaata hai aur kam-az-kum ye ke mekh-e-aahni ki tarha maqbuliyet-e-dua ka yaqeen ghaib se dil may baith jaata hai.
Sach ye hai ke agar dua na hoti tou koi insaan khuda-shanasi ke baare may haqul-yaqeen tak na pahunch sakta. Her ek yaqeen ka bhuka aur pyaasa yaad rakhe ke is zindgi may roohaani roshni ke talib ke liye sirf dua hi ek zariya hai jo khudataala ki hasti ka yaqen bakhshta hai.her ek dua agarcha vo hamari duniavi mushkil-kushai ke liye ho, magar vo hamari imaani haalath aur irfani tarbiyet per guzar kar aati hai.yaane awal humen imaan aur irfaan may taraqi bakhashti hai aur itminaan atta karti hai. Namaaz may zikr-o-dua ki hidayet ferma kar Allahtaala ne siffat-e-ilaahiya per ghaur karne ka raasta khol diya hai.
Haqeeqi Namaaz wahi hai jis ke asraath-o-barkaath Namaaz padhne waala khud mushahida kare aur apni zaat may ek paak tabdili mehsus kare. Namaaz badiyon aur na-pasandeeda baton se rokti hai.buraion se bachne ka qila hai Namaz,khahishath-e-nafsaaniya ki muhafiz,dil ki ghaflath aur shukhi-e-nafs-e-ammara ka umda aur kargar ilaaj hai.tazkiya nafs aur islaah ahwaal ka maujab hai.Namaaz waqt ki qadr-e-qeemat ka shaoor paida karti hai. Namaz se baqayedgi aur mustadi paida hoti hai.aur insaan ki adath-o-khasayel aur uske duniyawi kaam kaaj may ek khaas khisam ka nazm aur etdaal paida hota hai. Sabr-o-isteqamat, azm-o-isteqlal aur masayeb-o-mushkilaath ke hal ki taufiq milti hai.Namaaz se inkisari-o-khaksaari, tawaza-o-burdbaari,khushu tabiyetaur huzur-e-nafs ki niyamat atta hoti hai.namaaz se baahmi tawan, ijtemaii aur qaumi zaruraton ka ehsaas taraqi karta hai.namaz se masawaat paida hoti hai.aur baahmi humderdi ka jazba badhta hai.

QURAN FLASH Tajweed

Downlod Link....

Salaat Time is a FREE multi-function Islamic application

Salaat Time is a FREE multi-function Islamic application that calculates the prescribed five daily Muslim prayer times as well as Qiblah direction for anywhere in the world. It rests in the system tray and at the prescribed times the Athan sounds and/or displays visual alerts. In addition you have a perpetual side-by-side monthly Hijri / Gregorian calendar which highlights important Islamic dates and moon phases.
Here are some key features of Salaat Time :
Select from a variety of included athans or use your own athan for each prayer.
Set different athans at different prayer times or use the random feature.
Selection of different discreet visual alerts including balloon tips and tray flash.
Qiblah direction in graphical compass-like format.
Time until next prayer with a dynamic graphical interface for time-remaining.
Daily, monthly and yearly prayer time views.
Perpetual side-by-side monthly Hijri/Gregorian calendar with full forward/backward navigation.
Important Islamic dates highlighted in calendars.
Moon phases in Hijri and Gregorian calendars.
Transform Hijri dates to Gregorian and vice-versa.
Export and print monthly prayer time calendars in both Hijri and/or Gregorian formats.
Listen to the Quran from a selection of Suras and Ayaats.
Optional before and/or after reminders using audio and/or visual alerts.
Collect your Athans/Quran Recitations/Images in Custom Folder to be randomly selected.
Select your location from a huge database of included cities.
Automatic daylight savings time adjustment of all prayer times.
Change the color and appearance of the daily clocks and calendars to suit your own tastes. Display a random Islamic image at each prayer time or use your own.
Multilingual module which lets you select from English, French or by loading a language file.
All prayer time calculation methods available. Optional adjustment of calculated times.
Extreme geographical locations of cities close to the poles are also calculated.
Dynamic Data Exchange Server support. Rich DDE Interface.Golden words of HAZRAT ALI

3 Cheazon ka ehtraam karo::
Ustaad .
Waldain.
Buzurg.
3 Cheazon ko saath rakho::
Sacchhaai.
Emaan.
Naiki.
3 Cheazonko yaad rakho::
Ehsaan.
Naseehat.
Maut.
3 Cheazon ke liye larro::
Watan.
Izzat.
Haq.
3 Cheazon pe qaabu rakho::
Zabaan.
Ghussa.
Nafs.
3 Cheazon sey bacho::
Buraai.
Chughli.
Hasad.

The Prophet Muhammad SAW's favorite dates

Bismillah Walhamdulillah Was Salaatu Was Salaam 'ala Rasulillah As-Salaam Alaikum Wa-Rahmatullahi Wa-Barakatuhu
Ajwa Dates 

Ajwa Dates Keep Away Harm, Poison And Magic
Ajwa (عجوة) is a soft dry variety of date fruit from Saudi Arabia. It is cultivated at Madina Monawara. A delightfully soft and fruity date with fine texture.
The Messenger (Sallallaahu Álayhi Wasallam) said, “Whoever has seven Ajwa dates every morning he will not be harmed on that day by poison or magic.”
[Saheeh al-Bukhaaree (5445) (5768) (5769) (5779)].
The Messenger (Sallallaahu Álayhi Wasallam) said, “Ajwa dates are from paradise.”
[Tirmidhee (2068) he said hasan Saheeh and it was authenticated by Shaikh al-Albaani].
Referring to eating seven Ajwa dates, the Messenger (Sallallaahu Álayhi Wasallam) said, “He will not be harmed by anything until he reaches the evening.”
[Saheeh Muslim (2047)].
These dates cost around 70 Saudi Riyals per KiloGram.
There are also "imitations" or some sold an inferior quality dates and "conned" the customers as "AJWA dates" To know whether its AJWA, look closely at the dates. There are very fine white lines on the dates.

Madina Dates Keep Away Harm
The Messenger (Sallallaahu Álayhi Wasallam) said, “Whoever has seven dates between the two areas (the east and west of Madina) as soon as he wakes up every morning, he will not be harmed on that day by poison until the evening.”
[Saheeh Muslim (154) (2047)].
Dates In One’s Home
The Messenger (Sallallaahu Álayhi Wasallam) said, “O Aisha! A house that has no dates in it their family is hungry. Oh Aisha! A house that has no dates in it their family is hungry.”
[Saheeh Muslim (153), (2046)].

SABR AND SHUKR

Throughout our lives, we are either experiencing some good, in which case we must thank Allaah for the blessing, or a bad thing is happening to us, something we dislike - and here we must be patient. In both situations, our affairs are good for us as we earn the pleasure of Allaah (swt). Either way is a win win situation, the true Muslim never loses.
Throughout our lives, we are either experiencing some good, in which case we must thank Allaah for the blessing, or a bad thing is happening to us, something we dislike - and here we must be patient. In both situations, our affairs are good for us as we earn the pleasure of Allaah (swt).
As Muslims, we know that whatever happens to us is in accordance with the Will of Allaah. In fact one article of Eemaan is to believe in Divine Destiny, the good of it and the bad of it. So by accepting the Decree of Allaah, we are content with whatever befalls us, knowing that it is a test from the Most High.
No one is exempt from being tested by Allaah (swt), not even those who came before us.
If we look to Aasiyah, the wife of Fir’awn. Her husband claimed to be the Lord of the people and yet Aasiyah accepted Islaam and remained firm upon it. When this news reached the Fir’aun, he beat her and commanded his guards to beat her. They took her out in the scalding noon heat, tied her hands and feet and continuously beat her.
‘And Allaah has set forth an example for those who believe, the wife of the Fir’aun, when she said: “My Lord! Build for me a home with You in Paradise, and save me from Fir’aun and his work, and save me from the transgressing disbelievers’.
[At-Tahreem 66:11]
It was narrated that when she said this, the sky opened for her and she saw her home in Paradise. She smiled. The guards watched astonished, she was being tortured and yet she smiled? Frustrated, Fir’aun commanded a boulder to be brought and dropped on Aasiyah, to crush her to death. But Allaah took her soul before the boulder touched her and she became an example for all the believing men and women.
When we are afflicted with a bad thing, we must be patient and know that it is a test from Allaah. But when something good befalls us, this is also a test from Allaah.
‘And we tried them with good (blessings) and evil (calamities) in order that they might turn (to Allaah’s Obedience)’ [al-A’raaf 7:168]
‘And whatever of misfortune befalls you, it is because of what your hands have earned. And He pardons much.’ [Ash-Shura 42:30]
Umm Salamah (ra) narrated
‘I heard the Messenger of Allaah (saw) say, “Any Muslim that says, when a calamity befalls him, that which Allaah commanded him: ‘To Allaah we belong and to Him we return. O Allaah reward me in this calamity and give me better then it’ - Allaah will grant him better than (that which he lost).’ [Muslim]
One must note however, that one must be patient as soon as the calamity strikes, not a few
days later. The hardships that befall a person distinguish the believers from the insincere. Ibn Ajlaan (rh) said, “The pious and the ungrateful are hidden by health. Yet when calamities befall, the two men are separated (by how they react).”
There are three types of Sabr that the Muslim must have:
a. Sabr in the obedience of Allaah.
b. Sabr in not disobeying Allaah.
c. Sabr in what Allah Decrees for us. For example, if our child was to pass away we should be patient and seek the reward of Allaah in our patience and say only that which is pleasing to Allaah.
We must always bear in mind that everything that has been given to us in this dunya belongs to Allaah alone. He gave them to us in order to test us. And when Allaah takes back these blessings, He is taking back what belongs to Him. We had nothing before the blessings and we will have nothing after them. In addition, we must remember that once we leave this dunya, everything we had of material gain will be left behind also. The only thing we will take with us will be our deeds. Once this is firmly ingrained within ourselves, it enables us to cope with the trials and tribulations of life, insha’Allaah.

Rare Pictures Of Mekkah

The Four Poisons of the Heart

From the works of Ibn Rajab al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, and Imam Ghazali

"And keep yourself (O Muhammad!) patiently with those who call on their Lord (your companions who remember their Lord with glorification, praising in prayers, etc., and other righteous deeds, etc.) morning and afternoon, seeking His Face, and let not your eyes overlook them, desiring the pomp and glitter the life of the world; and obey not him whose heart We have made heedless of Our Remembrance, one who follows his own lusts and whose affair (deeds) has been lost." The Holy Quran: 18:28. 

1. Unnecessary Talking 
In a hadith related on the authority of Mu'adh, the Prophet (s) said, "Shall I not tell you how to control all that?" I said, "Yes do, O Messenger of Allah." So he held his tongue between his fingers, and then he said: "Restrain this." I said, "Oh Prophet of Allah, are we accountable for what we say?" He (s) said, "May your mother be bereft by your loss! Is there anything more than the harvest of the tongues that throws people on their faces (or he said 'on their noses') into the Fire?" 
What is meant here by 'the harvest of the tongues' is the punishment for saying forbidden things. A man, through his actions and words, sows the seeds of either good or evil. On the Day of Resurrection he harvests their fruits. Those who sow the seeds of good words and deeds harvest honour and blessings; those who sow the seeds of evil words and deeds reap only regret and remorse. 
A hadith related by Abu Huraira says:
"What mostly causes people to be sent to the Fire are the two openings: the mouth and the private parts." 

2. Unrestrained Glances 
Staring and gazing without restraint is disobedience to Allah: 
"Tell the believing men to lower their gaze and guard their modesty; that is more purifying for them. Surely Allah is aware of what they do. (24:30)

3. Too Much Food 
Al-Miqdam ibn Ma'd Yakrib said: 
I heard the Messenger of Allah (s) say: "The son of Adam fills no vessel more displeasing to Allah than his stomach. A few morsels should be enough for him to preserve his strength. If he must fill it, then he should allow a third for his food, a third for his drink and leave a third empty for easy breathing."

4. Keeping Bad Company 
A servant should benefit from companionship. In order to do so he should divide people into four categories, and be careful not to get them mixed up, for once one of them is mixed with another, then evil can find its way through to him: 
The first category are those people whose company is like food: it is indispensable, night or day. Once a servant has taken his need from it, he leaves it be until he requires it again, and so on. These are the people with knowledge of Allah-of His commands, of the scheming of His enemies, and of the diseases of the heart and their remedies- who wish well for Allah, His Prophet (s) and His servants. Associating with this type of person is an achievement in itself. 
The second category are those people whose company is like a medicine. They are only required when a disease sets in. When you are healthy, you have no need of them. However, mixing with them is sometimes necessary for your livelihood, businesses, consultation and the like. Once what you need from them has been fulfilled, mixing with them should be avoided. 
The third category are those people whose company is harmful. Mixing with this type of person is like a disease, in all its variety and degrees and strengths and weaknesses. Associating with one or some of them is like an incurable chronic disease. You will never profit either in this life or in the next life if you have them for company, and you will surely lose either one or both of your religion and your livelihood because of them. If their companionship has taken hold of you and is established, then it becomes a fatal, terrifying sickness. 

Amongst such people are those who neither speak any good that might benefit you, nor listen closely to you so that they might benefit from you. They do not know their souls and consequently put their selves in their rightful place. If they speak, their words fall on their listeners' hearts like the lashes of a cane, while all the while they are full of admiration for and delight in their own words. 

They cause distress to those in their company, while believing that they are the sweet scent of the gathering. If they are silent, they are heavier than a massive millstone-too heavy to carry or even drag across the floor.18 

All in all, mixing with anyone who is bad for the soul will not last, even if it is unavoidable. It can be one of the most distressing aspects of a servant's life that he is plagued by such person, with whom it may be necessary to associate. In such a relationship, a servant should cling to good behavior, only presenting him with his outward appearance, while disguising his inner soul, until Allah offers him a way out of his affliction and the means of escape from this situation. 
The fourth category are those people whose company is doom itself. It is like taking poison: its victim either finds an antidote or perishes. Many people belong to this category. They are the people of religious innovation and misguidance, those who abandon the Sunnah of the Messenger of Allah (saws) and advocate other beliefs. They call what is the Sunnah a bid'a and vice-versa. A man with any intellect should not sit in their assemblies nor mix with them. The result of doing so will either be the death of his heart or, at the very best, its falling seriously ill.

Shaytaan's Seven Strategies

By Imaam Ibn al-Qayyim (rahimahullaah) Imam Ibn al-Qayyim, may Allah have mercy on him, said: ‘Shaitan tries to destroy the son of Adam in one of seven phases. Some of them are more intense than others. Shaitan would not try to destroy him in the next phase until he fails to destroy him in a previous one. These phases are:

1st Phase: 
The phase of disbelief in Allah, His Deen, His perfect attributes, and in what the Prophet, may Allah praise him, informed us about, and the fact that we will be resurrected. If Shaitan is successful in misleading the slave in this phase, his enmity towards him would diminish and he would take rest. If the slave succeeds, and survives in this phase, Shaitan would try to destroy him in the next phase.

2nd Phase: 
The phase of Bid’ah (religious innovation); whether it pertains to believing in other than the truth which the Messenger, may Allah praise him, was sent with or by worshipping other than Allah; such as worshipping idols, and the like. Shaitan enjoys that one succumbs in this phase, for Bid’ah conflicts with the nature of the Deen and compels one to reject it. Furthermore, the one who observes innovated religious practices would not repent from his actions; rather, he would invite people to his Bid’ah! Observing innovated religious practices would compel one to forge lies against Allah and speak without knowledge; thus it openly clashes with the Sunnah. Observing minor Bid’ah practices would lead one to observing major Bid’ah practices. In this manner, a person would eventually exit the folds of Islam. Scholars and people of knowledge alone know the real dangers of Bid’ah practices. If a person succeeds and survives in this phase by adhering to the Sunnah, and understanding its texts as the Pious Predecessors understood them, Shaitan would seek to destroy him in the next phase.

3rd Phase: 
The phase of major sins. If he is able to destroy the slave in this phase, he would beautify the deed that he is doing and probably compel him to say the following: ‘No sin would harm the Tawheed (creedal belief) as no good deed would benefit a man who has committed Shirk (i.e. to associate partners with Allah).’ If the person is successful and survives this phase, Shaitan would seek to destroy him in the next phase.

4th Phase: 
The phase of minor sins. Shaitan would compel a person to belittle these sins, by whispering to him: ‘There is no fear upon you as long as you keep away from major sins “do you not know that the minor sins are expiated by abstaining from major sins?’ In this manner, Shaitan would convince the individual that there is no harm in doing minor sins, until he regularly practices it. The person who has done a major sin, and has repented and is fearful of what he has done, would be better off than him; for regularly doing a minor sin would change it to a major sin! Constant repentance eliminates major sins; and on the same token, no minor sin remains a minor sin if one does it constantly.The Prophet, may Allah praise him, said: ‘Beware of minor sins; its likeness is like a people who stopped over in a valley, they spread out in search of fire wood, and each brought a stick; they were able to make a fire and cooked their bread. Whenever a person practices a minor sin regularly it would destruct him.’(Ahmed #22860) If the slave succeeds and survives in this phase, by being careful and repenting continuously to Allah, and observing righteous deeds, Shaitan seeks to destroy him in the next phase.

5th Phase: 
Satan entices the individual to excessively indulge in lawful things in order to keep him away from worshipping Allah. In this manner, Satan aims to make one abandon Sunnah practices, and later lead him to abandoning the obligatory practices. If the slave succeeds and survives in this phase by understanding the greatness of the acts of worship, he would seek to destroy him in the next phase.

6th Phase: 
The phase of busying the slave with deeds which are less rewarding. Shaitan encourages the slave to observe certain acts of worship and beautifies them to him, and shows him the great reward of doing those acts of worship in order to keep him away from deeds which are more beneficial and rewarding. When Shaitan fails to mislead the slave, he tries to deprive him from receiving the full reward; therefore, he busies him with lesser rewarding deeds.

7th Phase: 
If Shaitan fails in the above six phases, he would resort to harming the person in any way possible; by summoning his men and followers and riling them against this individual. The Prophets and Messengers were not left unharmed by this. One should bear patiently, for victory and success are tied with patience.”

Righteousness means having good character, and sin is that which wavers in your heart and which you do not want to be exposed. ~ Prophet Muhammad (May Allah bless him and grant him peace)

The rights of the husband and wife

భార్యాభర్తల పరస్పర

హక్కులు మరియు బాధ్యతలు

ఖర్ఆన్ మరియు సున్నహ్ ల ఆధారంగా భార్యాభర్తల పరస్పర

హక్కులు మరియు బాధ్యతలు ఏమిటి ?

 అల్హందులిల్లాహ్ సకల స్తోత్రములు అల్లాహ్ కే.

ఇస్లాం ధర్మం భర్త పై భార్య యొక్క బాధ్యతను మరియు భార్య పై భర్త యొక్క బాధ్యతను విధించినది. అలాగే మరి కొన్ని బాధ్యతలను భార్యాభర్తలిద్దరి పైనా  విధించినది.

అల్లాహ్ సహాయంతో మేము భార్యాభర్తల పరస్పర బాధ్యతలకు సంబంధించిన కొన్ని ఖుర్ఆన్ ఆయత్ (వచనాల)లను మరియు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధనలను(సున్నహ్ లను) మరియు కొందaరు పండితుల అభిప్రాయాలను వివరించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. 

మొదటిది: కేవలం భార్యకే చెందిన హక్కులు:

1.    ఆర్థికపరమైన హక్కులు

a)   మహర్ (వధుకట్నం):

b)   ఖర్చులు - పోషణ:

c)   సరైన వసతి:

2.    ఆర్థిక పరమైనవి కాకుండా, వేరే ఇతర హక్కులు:

                        i.    తోటి భార్యలతో సమానంగా చూడటం:

                        ii.    తగిన స్థానమిచ్చి గౌరవంగా చూడటం:

                        iii.    హాని కలిగించకుండా ఉండటం:

 రెండవది: భార్యపై భర్తకు గల హక్కులు:

(a)  భర్తకు విధేయత చూపటం:

(b) భర్తకు అందుబాటులో ఉండటం:

(c) భర్తకు అయిష్టమైనవారిని ఇంట్లోనికి అనుమతించక పోవటం:

(d) భర్త అనుమతితోనే అవసరమైనప్పుడు ఇంటి బయటికి వెళ్ళటం:

(e) భర్త క్రమశిక్షణలో ఉండటం:

(f) పతి సేవ:

(g) భర్తకు స్వయంగా సమర్పించుకోవటం:

(h) భర్తతో మంచిగా ప్రవర్తించటం:

 మొదటిది: కేవలం  భార్యకే  చెందిన  హక్కులు:

భార్యకు భర్త పై ఆర్థికపరమైన హక్కులు ఉన్నాయి. భర్త ఆవిడకు మహర్ అంటే వధుకట్నం ఇవ్వటం, ఆవిడ ఖర్చులు భరించడం, ఆవిడకు సరైన వసతి కల్పించడం మొదలైనవి. వాటితో పాటు భార్యకున్న ఇతర హక్కులు ఆవిడను తోటి సవతులతో సమానంగా చూడటం, ఆవిడతో మంచిగా మరియు ఉత్తమంగా ప్రవర్తించటం, ఆవిడకు హాని కలిగించకుండా ఉండటం.

1. ఆర్థికపరమైన హక్కులు:

(a) మహర్ (వధుకట్నం):

ఇది పెళ్ళి జరిగే సమయంలో లేదా శోభన సమయంలో భర్త నుండి భార్య పొందవలసి ఉన్న కట్నం. దీనిని తప్పని సరిగా ప్రతి భర్త తన భార్యకు ఇవ్వవలసి ఉన్నది. ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: (పెళ్ళి చేసుకోబోయే) స్త్రీలకు మంచి మనస్సుతో వారి మహర్ ను చెల్లించండి.” [అన్నిసా  4:4]

మహర్ అంటే పెళ్ళి సమయంలో భర్త తన భార్యకు ఇచ్చే వధుకట్నం. మహర్ విధించటమనేది వివాహబంధంలోని సీరియస్ నెస్ అంటే తీవ్రతను మరియు ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శిస్తుంది. ఇంకా ఇది స్త్రీలకు లభిస్తున్న గౌరవం మరియు సన్మానం వంటిది.

అధికశాతం పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం మహర్ అనేది వివాహ బంధానికి తప్పని సరైన షరతు లేదా అతి ముఖ్యమైన భాగ కాదు. కాని ఇది వివాహబంధపు పర్యవసానాలలో ఒకటి. ఇస్లామీయ పండితుల ఏకాభిప్రాయం ప్రకారం ఒకవేళ మహర్ ప్రకటించకుండానే వివాహం జరిగినా, ఆ పెళ్ళి ఆమోదయోగ్యమైనదే. దీని గురించి ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: స్పర్శించక ముందే (శోభనం కంటే ముందే) మరియు వారి యొక్క వధుకట్నాన్ని నిర్ణయించకుండానే ఒకవేళ మీరు మీ స్త్రీలకు విడాకులు ఇచ్చినట్లయితే మీ పై ఎటువంటి పాపమూ లేదు.” [అల్ బఖరహ్ 2:236]

శోభనం కంటే ముందు లేదా మహర్ చెల్లించక ముందు విడాకులు ఇవ్వటానికి అనుమతి ఉన్నది అనే వాస్తవం ద్వారా తెలుస్తున్నది ఏమిటంటే నిఖా సమయంలో మహర్ చెల్లించకుండా ఆలస్యం చేయటానికి అనుమతి ఉన్నది.

ఒకవేళ వివాహ(నిఖా) ఒప్పందంలో మహర్ వ్రాసినట్లయితే, అది భర్త పై తప్పని సరి అయిపోవును. ఒకవేళ వ్రాయకపోతే, సమాజంలోని తన భార్య స్థాయిని తగ్గ ఇతర మహిళల మహర్ కు సమానమైన మహర్ ను ఆవిడకు ఇవ్వవలెను. 

(b) ఖర్చులు - పోషణ:

భర్త తన భార్య ఖర్చులు భరించటం తప్పని సరి అనేది ఇస్లామీయ పండితులందరి ఏకాభిప్రాయం. దీనికున్న ఒకే ఒక షరతు ఏమిటంటే, భార్య భర్తకు అందుబాటులో ఉండటం, పిలిచినప్పుడు అనుకూలంగా స్పందించటం. ఒకవేళ ఆవిడ భర్తను తిరస్కరిస్తున్నా లేక భర్త పై తిరుగుబాటు చేస్తున్నా, భర్త నుండి తన ఖర్చులు పొందే హక్కును కోల్పోతుంది.

పెళ్ళి ఒప్పందం (నిఖా) ప్రకారం ఆవిడ కేవలం తన భర్తకే అందుబాటులో ఉండవలసి ఉన్నది. దీని కారణంగా భర్త తన భార్యను పోషించటం తప్పని సరి అగును. భర్త అనుమతి లేకుండా భార్య తన సంసార గృహాన్ని వదిలి బయటకు వెళ్ళటమనేది నిషేధించబడినది. కాబట్టి భార్య ఖర్చులను భర్త భరించటం తప్పనిసరి, మంచిగా పోషించటం తప్పనిసరి. దీనికి బదులుగా భార్య ఎల్లప్పుడూ తన భర్త కోరికలు తీర్చటానికి అందుబాటులో ఉండవలసి ఉన్నది.

భార్యను పోషించటమంటే (ఖర్చులు భరించటమంటే) ఆవిడకు సమంజసమైన రీతిలో భోజన సదుపాయాలు మరియు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించటం. భార్య ధనవంతురాలైనా సరే ఆ ఖర్చులను భర్త నుండి పొందే పూర్తి హక్కు ఆవిడకు ఉన్నది. ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: కాని బిడ్డ తండ్రి, ( బిడ్డ) తల్లి యొక్క భోజనసదుపాయాల మరియు దుస్తుల ఖర్చులు సమంజసమైన రీతిలో (రీజనబుల్) భరించవలసి ఉన్నది.” [2:233]

ధనవంతుడు తనకు అనుకూలమైన రీతిలో ఖర్చు పెట్టవలెను; మరియు ఎవరి సంపాదనైతే తక్కువగా ఉన్నదో, వారు తమకు అల్లాహ్ ప్రసాదించిన దానిలో నుండే ఖర్చు పెట్టవలెను.” [అత్తలాఖ్ 65:7]

 సున్నహ్ నుండి:

భర్త తనపై ఖర్చు పెట్టడం లేదని ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకు ఫిర్యాదు చేసిన అబూ సుఫ్యాన్ రదియల్లాహు అన్హు భార్య హింద్ బిన్తె ఉత్బా కు ఆయన ఇలా ఉపదేశించినారు: సమంజసమైన రీతిలో నీకు మరియు నీ పిల్లలకు అవసరమైనంత ధనాన్ని (ఆయన జేబులో నుండి) తీసుకో.” 

ఆయేషా రదియల్లాహు అన్హా ఉల్లేఖించిన హదీథ్ లో ఇలా ఉన్నది: అబూ సుఫ్యాన్ భార్య అయిన హింద్ బిన్తె ఉత్బా రసూలుల్లాహ్ వద్దకు వచ్చి, ఇలా పలికెను, ఓ రసూలుల్లాహ్ (అల్లాహ్ యొక్క ప్రవక్తా), అబు సుఫ్యాన్ నా పై మరియు నా పిల్లలపై ఖర్చు పెట్టని ఒక పిసినారి మనిషి. ఆయనకు తెలియకుండా ఖర్చుల కోసం నేను ఆయన ధనంలో నుండి కొంత తీసుకుంటూ ఉంటాను. అలా చేయటం వలన నాపై ఏమైనా పాపం ఉంటుందా?’ దానికి జవాబుగా రసూలుల్లాహ్ ఇలా పలికినారు, నీకు మరియు నీ పిల్లలకు సరిపడేటంత ధనం మాత్రమే ఆయన సంపద నుండి తీసుకో, ఇది సమంజసంగా ఉండవలెను (అవసరాలకు మించి తీసుకోకూడదు)’” (బుఖారీ, ముస్లిం హదీథ్)

తన అంతిమ హజ్జ్ ప్రసంగంలో రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధించిన విషయాన్ని జాబిర్ రదియల్లాహు అన్హు ఒక హదీథ్ లో ఇలా ఉల్లేఖించినారు: స్త్రీల విషయంలో అల్లాహ్ కు భయపడండి! అల్లాహ్ యొక్క రక్షణలో మీరు వారిని తీసుకున్నారు. వారితో సంభోగించటం అల్లాహ్ యొక్క సందేశాల ఆధారంగా ధర్మబద్దం చేయబడినది. మీకు కూడా వారిపై హక్కులు ఉన్నాయి, మీరు ఇష్టపడని వారెవ్వరినీ మీ పరుపు పై కూర్చోనివ్వరాదు[అంటే ఇంటిలోనికి అనుమతించ కూడదు]. కాని ఒకవేళ వారలా చేస్తే, మీరు వారిని శిక్షించండి, కాని తీవ్రంగా కాదు. మీ పై వారికున్న హక్కులు ఏమిటంటే, వారి భోజనసదుపాయాలు, దుస్తులు సమంజసమైన రీతిలో మీరు సమకూర్చటం.” (ముస్లిం హదీథ్ )

(c) సరైన వసతి: ఇది కూడా భార్య హక్కులలోని ఒక ముఖ్యమైన హక్కు. దీని అర్థం - భర్త తన తాహతును, స్థాయిని బట్టి భార్యకు సరైన వసతి కల్పించవలసి ఉన్నది. ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: మీరు నివసించే చోట మీకు అనుకూలమైన విధంగా వారికి వసతి కల్పించండి” [అత్తలాఖ్ 65:6]

2. ఆర్థిక పరమైనవి కాకుండా, వేరే ఇతర హక్కులు:

(i) తోటి భార్యలతో సమానంగా చూడటం: భార్యలకు తమ భర్త పై ఉన్న ఇంకో హక్కు ఏమిటంటే, ఒకవేళ భర్తకు ఒకరికంటే ఎక్కువ భార్యలు ఉన్నట్లయితే, రాత్రులు గడపటంలో, ఖర్చు పెట్టడంలో, పోషించటంలో, దుస్తులు కొనటంలో వారందరినీ సమంగా చూడవలసి ఉన్నది.

(ii) తగిన స్థానమిచ్చి గౌరవంగా చూడటం: భర్త తన భార్యలతో ఉత్తమంగా ప్రవర్తించవలెను. వారిపై దయ చూపవలెను. తన వైపు త్రిప్పుకోవటానికి, వారి హృదయాలను మెత్తపరచటానికి అవసరమైన ప్రతిదీ ఇవ్వవలెను. ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: మరియు వారితో గౌరవంగా జీవించండి” [అన్నిసా’ 4:19]

మరియు తమపై ఉన్న హక్కులకు మాదిరిగా, వారికీ సమంజసమైన హక్కులున్నాయి.     [అల్ బఖర 2:228]

 సున్నహ్ నుండి:

ఒక హదీథ్ లో అబూహురైరా రదియల్లాహు అన్హు ఇలా ఉల్లేఖించినారు: రసూలుల్లాహ్ (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఇలా బోధించినారు: స్త్రీలతో స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తించండి.’” (బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు).

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తన భార్యలతో ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా, దయతో వ్యవహరించేవారని ఆయన జీవితంలోని అనేక ఉదాహరణలు నిరూపిస్తున్నాయి:

 1. ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం భార్య ఉమ్మె సలమ తెలిపిన విషయాన్ని జైనబ్ బిన్తె అబి సలమ ఇలా ఉల్లేఖించినారు: ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంతో నేను ఒకే ఉన్ని దుప్పటి క్రింద పడుకుని ఉన్నప్పుడు నాకు నెలసరి బహిష్టు మొదలైనది. అప్పుడు నేను మెల్లగా (దుప్పిటిలో నుండి) జారుకుని, బహష్టు వచ్చినప్పుడు ధరించే దుస్తులు ధరించినాను. అది చూసి, ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం, ‘నీకు బహిష్టు మొదలైనదా?’ అని అడుగగా, అవును అని నేను జవాబిచ్చినాను. అప్పుడు ఆయన నన్ను తన దగ్గరకు పిలిచి, తనతో పాటు దుప్పటి క్రింద పడుకోవటానికి అవకాశమిచ్చినారు.”

జైనబ్ ఇంకా ఇలా పలికినారు: మరియు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కూడా తనను ముద్దు పెట్టుకునే వారని, రతిసంభోగం తర్వాత పవిత్రమవటానికి ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం మరియు తను కలిసి ఒకే పాత్ర నుండి గుసుల్ (స్నానం) చేసేవారమని ఆవిడ(ఉమ్మె సలమ) తెలిపినారు(బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్)

 2. ఆయేషా రదియల్లాహు అన్హా ఇలా తెలిపారని ఉర్వాహ్ ఇబ్నె అజ్జుబైర్ ఒక హదీథ్ లో ఇలా ఉల్లేఖించినారు: ‘అల్లాహ్ పై శపధం చేసి చెబుతున్నాను, మస్జిదె నబవీ వద్ద అబిసీనియన్లు బంతులాట ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నా ఇంటి ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉన్నారు. ఆయన నాకు తోడుగా నిలబడి, తన దుస్తులలో నన్ను కప్పి, ఆ సర్కసును చూడటానికి అవకాశం ఇచ్చినారు. ఇక చాలు అని నేను అనేటంతటి వరకు ఆయన తన పనులను వదిలి నాతో నిలబడినారు. కాబట్టి యువతులకు సర్కసుల వంటి ఆటలను చూపించవచ్చు అనే వాస్తవాన్ని మీరు గ్రహించవలెను.’” (బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు)

 3.  ఒక హదీథ్ లో ఆయెషా రదియల్లాహు అన్హా ఇలా ఉల్లేఖించినారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఒక్కోసారి కూర్చొని నమాజు చేసేవారు, దానిలో ఖుర్ఆన్ పఠిస్తూ, దాదాపు 30 లేక 40 ఆయత్ మిగిలి ఉన్నప్పుడు లేచి నిలుచుని ఖుర్ఆన్ పఠించేవారు. ఆ తర్వాత రుకూలో వెళ్ళేవారు, ఆ తర్వాత సజ్దాలో వెళ్ళేవారు, అలాగే రెండో రకాతు పూర్తి చేసేవారు. ఆయన తన నమాజు పూర్తి చేసిన తర్వాత, నా వైపు చూసేవారు. ఒకవేళ నేను మేలుకుని ఉన్నట్లయితే, నాతో మాట్లాడేవారు. ఒకవేళ నేను నిద్రలో ఉంటే, తను కూడా పడుకునేవారు. బుఖారీ హదీథ్ గ్రంథం

(iiiహాని కలిగించకుండా ఉండటం:

ఇది ఇస్లాం యొక్క మూలసిద్ధాంతాలలో ఒక ముఖ్యమైన మూలసిద్ధాంతం. అపరిచితులకు హాని కలిగించటమే చాలా ఘోరమైన పాపం, మరి జీవిత భాగస్వామి అయిన తన స్వంత భార్యకు హాని కలిగించటమనేది చాలా చాలా ఘోరమైన పాపం.

ఉబాదాహ్ ఇబ్నె అస్సామిత్ రదియల్లాహు అన్హు ఇలా ఉల్లేఖించిన ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ఆదేశించారు, ఇతరులకు హాని కలిగించకూడదు మరియు బదులుగా హాని కలిగించకూడదు(ఇబ్నె మాజా హదీథ్) దీనిని ప్రామాణికమైనది గా ఇమాం అహ్మద్, అల్ హాకిమ్, ఇబ్నె అస్సలాహ్ మరియు ఇతరులు వర్గీకరించినారు - ఖలసాత్ అల్ బదర్ అల్ మునీర్

న్యాయాధికారులు ఈ హదీథ్ నుండి తీసుకునే విషయం ఏమిటంటే, ఇతరులను కొట్టడం లేక తీవ్రంగా హింసించడం అనేది నిషేధింప బడినది.

తన అంతిమ హజ్జ్ ప్రసంగంలో రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం బోధించిన విషయాన్ని జాబిర్ రదియల్లాహు అన్హు ఒక హదీథ్ లో ఇలా ఉల్లేఖించినారు:

స్త్రీల విషయంలో అల్లాహ్ కు భయపడండి! అల్లాహ్ యొక్క రక్షణలో మీరు వారిని తీసుకున్నారు. వారితో సంభోగించటం అల్లాహ్ యొక్క సందేశాల ఆధారంగా ధర్మబద్దం చేయబడినది. మీకు కూడా వారిపై హక్కులు ఉన్నాయి, మీరు ఇష్టపడని వారెవ్వరినీ మీ పరుపు పై కూర్చోనివ్వరాదు.[అంటే ఇంటిలోనికి అనుమతించ కూడదు]. కాని ఒకవేళ వారలా చేసినట్లయితే, మీరు వారిని శిక్షించండి, కాని తీవ్రంగా కాదు. మీపై వారికున్న హక్కులు ఏమిటంటే, వారి భోజనసదుపాయాలు, దుస్తులు సమంజసమైన రీతిలో మీరు సమకూర్చటం. (ముస్లిం హదీథ్)

రెండవది: భార్యపై  భర్తకు  గల  హక్కులు:

భార్యపై భర్తకు గల హక్కులు చాలా గొప్పవి; నిశ్చయంగా అతనికి ఆమె పై గల హక్కులు, ఆమెకు అతనిపై గల హక్కుల కంటే అధికమైనవి. ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటించినాడు (భావం యొక్క అనువాదం): మరియు తమపై వారికున్న (భర్తలకున్న) హక్కుల మాదిరిగానే వారు (స్త్రీలు) కూడా తమ భర్తలపై సమంజసమైన హక్కులు కలిగి ఉన్నారు, కాని పురుషులు వారిపై ఒక వంతు అధికమైన హక్కులు కలిగిఉన్నారు.  [అల్ బఖరహ్ 2:228]

 అల్ జసాస్ ఇలా తెలిపినారు: భార్యాభర్తలకు ఒకరి పై ఇంకొకరికి కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయని, భార్యకు భర్తపై లేని ఒక ప్రత్యేక హక్కు భర్తకు ఉన్నదని, పై ఆయత్ (వచనం) లో అల్లాహ్ ప్రకటిస్తున్నడు.

ఇబ్నె అరబీ ఇలా తెలిపినారు:ఈ ప్రకటన తెలియజేస్తున్నదేమిటంటే వివాహబంధపు బాధ్యతలు మరియు హక్కులలో భార్య పై భర్తకు కొంత ఆధిక్యత ఉన్నది.

భార్యపై నున్న భర్త హక్కులు:

(a) భర్తకు విధేయత చూపటం: అల్లాహ్ స్త్రీల రక్షణ బాధ్యత, పోషణ బాధ్యత చూడమని పురుషుడికి ఆదేశించెను. ఎవరైనా తమ బాధ్యతలో ఉన్నవాటిని ఎలాగైతే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని మంచిగా కాపాడు కోవటానికి ప్రయత్నాస్తారో, అలాగే వారికి కూడా సరైన దారి చూపి, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని కాపాడమని ఆజ్ఞాపించెను. దీనికి కారణం అల్లాహ్ పురుషులకు మాత్రమే తగిన శారీరక మరియు మానసిక శక్తిసామర్థ్యాలు ప్రసాదించి, వారి చేతిలో ఆర్థికపరమైన బాధ్యతలను పెట్టెను. దివ్యఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు (ఖుర్ఆన్ భావం యొక్క అనువాదం): పురుషులు స్త్రీల సంరక్షకులు మరియు పోషకులు, ఎందుకంటే అల్లాహ్ వారిలో ఒకరికి ఇంకొకరిపై ఆధిక్యతను మరియు వారు తమ దగ్గరున్న దానిలో నుండి (వారిపై) ఖర్చుచేస్తారు. [అన్నిసా 4:34]

 ‘ఇబ్నె అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖన నుండి అలీ ఇబ్నె అబీ తల్హాహ్ ఇలా పలికినారు: పురుషులు, స్త్రీల సంరక్షకులు మరియు పోషకులుఅంటే వారు స్త్రీల బాధ్యత వహించేవారు i.e., అల్లాహ్ ఆదేశించని విషయాలలో ఆవిడ అతనికి విధేయత చూపవలెను. అతని కుటుంబంతో మంచిగా ప్రవర్తించటం ద్వారా మరియు అతని సంపదను జాగ్రత్తగా కాపాడటం ద్వారా ఆవిడ అతనికి విధేయత చూపగలదు. ఇది ముఖౌతిల్, అస్సాది మరియు అద్దహాక్ ల అభిప్రాయం.(ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యానకర్త - ఇబ్నె కథీర్)

(b) భర్తకు అందుబాటులో ఉండటం: భార్య నుండి శారీరకానందం పొందటమనేది భర్త హక్కులలోని ఒక ముఖ్యమైన హక్కు. ఒకవేళ అతను సంభోగం జరుప గలిగే స్త్రీని పెళ్ళి చేసుకున్నట్లయితే, వివాహ ఒప్పందపు నియమం ప్రకారం అతను పిలిచినప్పుడు ఆవిడ తనను తాను తప్పనిసరిగా సమర్పించు కోవలసి ఉన్నది. అయితే, ఆవిడకు చెల్లించవలసిన వధుకట్నాన్ని పూర్తిగా చెల్లించిన తర్వాతే ఈ నియమం వర్తిస్తుంది. ఇంకా ఆవిడ క్రొత్త పరిస్థితులకు అలవాటు పడటానికి కొంత సమయం  అంటే 2 లేక 3 దినాల సమయం అడిగితే, దానిని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అయినా అదేమంత ఎక్కువ సమయం కాదు కదా. ఇంకా అలా ఇవ్వటం ఆచారం కూడా. 

ఒకవేళ భార్య తన భర్త సంభోగానికి పిలిచినప్పుడు, సరైన కారణం లేకుండా దానిని తిరస్కరించినట్లయితే, ఆవిడ హరాం పని చేసినట్లు మరియు ఘోరమైన పాపం చేసినట్లగును. ఇక్కడ సరైన కారణమంటే బహిష్టు, తప్పని సరి ఉపవాసం (రమదాన్ ఉపవాసం), అనారోగ్యం మొదలైనవి.

అబు హురైరాహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ఉపదేశించినారు: ఎవరైనా భర్త తన భార్యను పక్క మీదికి పిలిచినప్పుడు, ఆవిడ పక్క మీదకి రాక తిరస్కరించిటం వలన, కోపంతో అతను నిద్రపోతే, తెల్లవారే వరకు దైవదూతలు ఆమెను శపిస్తూ ఉంటాయి. (బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు)

(c) భర్తకు అయిష్టమైనవారిని ఇంట్లోనికి అనుమతించక పోవటం: భార్య పై భర్తకు ఉన్న ఇంకో హక్కు ఏమింటే, తను ఎవరినైతే ఇష్టపడడో, అటువంటి వారిని ఆవిడ అతని ఇంట్లోనికి రానివ్వకూడదు.

అబూ హురైరాహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన ఒక హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా బోధించినట్లు తెలుపబడినది: భర్త ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అతని అనుమతి లేకుండా ఉపవాసం ఉండటానికి లేదా ఇంట్లోకి ఎవరినైనా అనుమతించటానికి ఆవిడకు అనుమతి లేదు. మరియు అతని అనుమతి లేకుండా అతని సంపదలో నుండి ఖర్చుచేయటానికి కూడా (బుఖారీ మరియు ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథాలు)

సులైమాన్ ఇబ్నె అమర్ ఇబ్నె అల్ ఆస్ ఇలా తెలిపినారు: నా తండ్రి హజ్జతుల్ విదా యాత్రలో తను కూడా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తో పాటు ఉన్నారని నాతో చెప్పి, ఇలా తెలియజేసారు - ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  అల్లాహ్ ను స్తుతించి, తర్వాత ఇచ్చిన ఉపన్యాసంలో ఇలా బోధించారు: “స్త్రీలపై దయ చూపండి, వారు మీ బందీలో ఉన్నారు మరియు మీకు వారిపై అంతకంటే ఎక్కువ అధికారం లేదు. వారు గనుక బహిరంగంగా తిరుగుబాటు చేస్తే, వారిని పక్కల నుండి దూరం చేయండి, తీవ్రంగా కాకుండా చిన్నగా కొట్టండి. కాని వారు మరల విధేయత వైపు మరలితే, వారికి వ్యతిరేకంగా వంకలు వెతకకండి. మీకు మీ స్త్రీలపై హక్కులు ఉన్నాయి మరియు మీ స్త్రీలకు మీ పై కొన్ని హక్కులు ఉన్నాయి. మీకు వారిపై ఉన్న హక్కులు ఏమిటంటే మీరు ఇష్టపడని వారిని, మీ పరుపు పై కూర్చోవటానికి అనుమతించకూడదు మరియు మీరు ఇష్టపడని వారిని మీ ఇంట్లోనికి అనుమతింపకూడదు. మీపై వారికున్న హక్కు ఏమిటంటే, వారిని మంచిగా పోషించవలెను మరియు మంచి దుస్తులు ఇవ్వవలెను. (అత్తిర్మిథి మరియు ఇబ్నె మాజా హదీథ్ గ్రంథాలు

జాబిర్ రదియల్లాహు అన్హు ఉల్లేఖించిన ఇంకో హదీథ్ లో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం  ఇలా ఉపదేశించారని నమోదు చేయబడినది:

 స్త్రీల విషయంలో అల్లాహ్ కు భయపడండి! అల్లాహ్ యొక్క రక్షణలో మీరు వారిని తీసుకున్నారు. వారితో సంభోగించటం అల్లాహ్ యొక్క సందేశాల ఆధారంగా ధర్మబద్దం చేయబడినది. మీకు కూడా వారిపై హక్కులు ఉన్నాయి, మీరు ఇష్టపడని వారెవ్వరినీ మీ పరుపు పై కూర్చోనివ్వరాదు.[అంటే ఇంటిలోనికి అనుమతించ కూడదు]. కాని ఒకవేళ వారలా చేసినట్లయితే, మీరు వారిని శిక్షించండి, కాని తీవ్రంగా కాదు. మీపై వారికున్న హక్కులు ఏమిటంటే, వారి భోజనసదుపాయాలు, దుస్తులు సమంజసమైన రీతిలో మీరు సమకూర్చటం.” (ముస్లిం హదీథ్ గ్రంథం)

(d) భర్త అనుమతితోనే అవసరమైనప్పుడు ఇంటి బయటికి వెళ్ళటం: భర్తకు భార్యపై గల మరొక హక్కు ఏమిటంటే, భార్య తన భర్త అనుమతి లేకుండా ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్ళకూడదు.

షాఫయి మరియు హంబలి వర్గాలు ఇలా అభిప్రాయపడుతున్నాయి: భర్త అనుమతి లేకుండా భార్య అనారోగ్యంతో ఉన్న తన తండ్రి దగ్గరకు కూడా వెళ్ళకూడదు, అతనికి అలా ఆపటానికి పూర్తి హక్కు ఉన్నది. ఎందుకంటే భర్తకు విధేయత చూపటమనేది భార్యపై ఉన్న తప్పనిసరి విధి. కాబట్టి ఇస్లాంలో తప్పని సరి విధియైన పనిని నిర్లక్ష్యం చేసి తప్పని సరి కాని పని చేయటానికి అనుమతి లేదు.

(e) క్రమశిక్షణలో ఉండటం: అవిధేయత చూపినప్పుడు భార్యను క్రమశిక్షణలో ఉంచే హక్కు భర్తకు ఉన్నది. అవిధేయత అంటే ఏదైనా ధర్మబద్ధమైన విషయాన్ని తిరస్కరించటం, అంతేకాని ఏదైనా చేయకూడని పాపపు పనులు, చెడుపనులు చేయమన్న ఆదేశాన్ని తిరస్కరించటం కాదు. అవిధేయత చూపని భార్యలను క్రమశిక్షణ లోనికి తీసుకరావటానికి, వారిని పడక నుండి కొంత కాలం వరకు దూరం చేయటానికి, చిన్నగా కొట్టడానికి అల్లాహ్ అనుమతి ఇచ్చినాడు. 

హనఫీ వర్గం వారి అభిప్రాయం ప్రకారం నాలుగు సందర్భాలలో క్రమశిక్షణ కోసం తన భార్యను కొట్టడానికి అనుమతి ఉన్నది. అవి: తన కోరికను అనుసరించి అలంకరించుకోనప్పుడు; తను పక్కపై పిలిస్తే పరిశుభ్రంగా ఉండి కూడా పక్కపైకి రానప్పుడు; నమాజు చేయనప్పుడు; ఇంకా అనుమతి లేకుండా ఇంటి నుండి బయటకు పోయినప్పుడు.

భర్త భార్యను క్రమశిక్షణలో ఉంచటానికి ఇవ్వబడిన అనుమతి ఖుర్ఆన్ లోని ఈ క్రింది ఆయత్ లో ఉన్నది. (భావం యొక్క అనువాదం): స్త్రీలలో చెడు నడత చూసినప్పుడు, వారిని మందలించ వలెను, పక్క నుండి దూరం చేయవలెను, కొట్టవలెను[అన్నిసా 4:34]

ఓ విశ్వాసులారా! మిమ్మల్ని మరియు మీ కుటుంబాన్ని మనుషులు మరియు రాళ్ళు ఇంధనంగా ఉండే నరకాగ్ని నుండి కాపాడుకోండి [అత్తహ్రీం 66:6]

 ఇబ్నె కథీర్ ఇలా వివరించారు:

ఖుతాదా ఇలా తెలిపినారు: అల్లాహ్ కు విధేయత చూపమని మీరు వారిని ఆదేశించవలెను, అల్లాహ్ కు అవిధేయత చూపటాన్ని నిరోధించ వలెను; అల్లాహ్ యొక్క ఆదేశాలకనుగుణంగా మీరు వారి బాధ్యత వహించవలెను, మరియు అల్లాహ్ యొక్క ఆదేశాలు అనుసరించమని వారిని ఆదేశించవలెను, మరియు అలా చేయటంలో వారికి సహాయం చేయవలెను. ఒకవేళ మీరు వారిలో అల్లాహ్ వైపు ఏదైనా అవిధేయత చూసినట్లయితే, దాని నుండి వారిని ఆపవలెను మరియు మందలించ వలెను.

అద్దహాక్ మరియు ముఖాతిల్ తమ అభిప్రాయన్ని ఇలా తెలిపినారు: బంధువులు, బానిసలతో సహా తన కుటుంబసభ్యులందరికీ అల్లాహ్ ఆచరించమన్న వాటిని మరియు చేయవద్దని నిరోధించిన వాటిని బోధించటమనేది ప్రతి ముస్లిం యొక్క బాధ్యత. (Tafseer Ibn Katheer, 4/392) 

(f) పతి సేవ: దీనికోసం అనేక సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని పైన పేర్కొనబడినవి.

షేఖుల్ ఇస్లాం ఇబ్నె తైమియహ్ ఇలా తెలిపినారు:

సమాజంలోని తోటివారు సమంజసమైన రీతిలో చేస్తున్న విధంగా, ఆవిడ కూడా తన భర్తకు సపర్యలు, సేవలు చేయవలెను. పరిస్థితులను బట్టి ఎంత వరకు సేవ చేయాలనేది ఆధారపడి ఉంటుంది: ఒక పల్లెటూరి మహిళ తన భర్త చేసే సేవలకు మరియు ఒక పట్టణవాసి తన భర్తకు చేసే సేవలకు మధ్య తేడా ఉన్నది. అలాగే ఒక బలమైన స్త్రీ తన భర్తకు చేసే సేవలోను మరియు ఒక బలహీనమైన స్త్రీ తన భర్తకు చేసే సేవలెను భేదం ఉన్నది. (అల్ ఫత్వా అల్ కుబ్రా, 4/561) 

(g) భర్తకు స్వయంగా సమర్పించుకోవటం: నిఖా పూర్తయిన తర్వాత అంటే ఇస్లామీయ ధర్మచట్టం ప్రకారం పెళ్ళి ఒప్పందపు అన్ని షరతులు - నియమ నిబంధలు పూర్తవగానే, పెళ్లికూతురు తన భర్తకు స్వయంగా సమర్పించుకోవలసి ఉన్నది. భర్త ఆనందం పొందటానికి, తనతో రతిసంభోగం జరపటానికి అనుమతించవలసి ఉన్నది. ఎందుకంటే, నిఖా అగ్రిమెంటు పూర్తవగానే, భర్త చెల్లించిన మహర్ కు బదులుగా అంటే వధుకట్నానికి బదులుగా ఆవిడ తనను అనుభవించటానికి అనుమతించవలసి ఉన్నది.

(h) భర్తతో మంచిగా ప్రవర్తించటం: ఎందుకంటే ఖుర్ఆన్ లో అల్లాహ్ ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు (భావం యొక్క అనువాదం): తమపై వారికున్న సమంజసమైన హక్కుల (భార్యపై భర్తకు గల హక్కుల) మాదిరిగానే వారికీ (భార్యలకూ) హక్కులున్నాయి (తమ ఖర్చుల గురించి భర్తలపై)” [అల్ బఖరహ్ 2:228]

అల్ ఖుర్తుబి ఇలా వివరించెను:

 ఇబ్నె అబ్బాస్ రదియల్లాహు అన్హుమా ఉల్లేఖనల నుండి, పై ఆయత్ వివరణ ఇలా ఉన్నది: ప్రేమాభిమానాలతో మరియు దయతో నిండిన, సమంజమైన రీతిలో ఉత్తమంగా ప్రవర్తించే మంచి సహచర్యం తన భర్త నుండి పొందే హక్కు భార్యకు ఉన్నది. దానికి బదులుగా ఆవిడ తన భర్తకు విధేయత చూపవలసి ఉన్నది, ఆయన మాటను తు.చ. తప్పక శిరసావహించవలసి ఉన్నది. మరియు భర్తలు తమకు హాని కలిగించకూడదనే హక్కు వారికి ఉన్నది మరియు అలాంటిదే హక్కు వారిపై భర్తలకు ఉన్నది. అత్తబరి అభిప్రాయం కూడా ఇదే.

 ఇబ్నె జైద్ ఇలా వివరించెను: మీరు వారి గురించి అల్లాహ్ కు భయపడ వలెను. అలాగే వారు కూడా మీ గురించి అల్లాహ్ కు భయపడవలసి ఉన్నది

పై ఇద్దరి అభిప్రాయాల అర్థాలు ఒకేలా ఉన్నాయి మరియు ఈ ఆయత్ లోపల వివాహబంధపు అన్ని రకాల బాధ్యతలు మరియు హక్కులు ఉన్నాయి. (అల్ ఖుర్తుబి ఖుర్ఆన్ తఫ్సీర్, 3/123-124)  And Allaah knows best.